image_pdfimage_print
 • 1. Definities
  • 1.1Ā Primal Performance
  • 1.2 Consument
  • 1.3 Overeenkomst op afstand
  • 1.4 Techniek voor communicatie op afstand
  • 1.5 Bedenktijd
  • 1.6 Herroepingsrecht
  • 1.7 Dag
  • 1.8 Duurzame gegevensdrager
 • 3. Toepasselijkheid
  • 3.1 Deze algemene voorwaarden
  • 3.2 De tekst van deze algemene voorwaarden
  • 3.3 Door bij Primal PerformanceĀ een order te plaatsen
  • 3.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde
 • 4. Het aanbod
  • 4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt
  • 4.2 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten
  • 4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie
 • 5. De overeenkomst
  • 5.1 De overeenkomst komt
  • 5.2 Een order wordt geplaatst via de website
  • 5.3 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard
  • 5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt
  • 5.5Ā Primal Performance kan zich
 • 6. Herroepingsrecht
  • 6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument
  • 6.2 Tijdens deze termijn zal de consument
  • 6.3 Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht
  • 6.4 Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt
  • 6.5 Zodra Primal PerformanceĀ alle voor retour aangemelde producten
 • 7. Uitsluiting herroepingsrecht
  • 7.1 Het herroepingsrecht kan doorĀ Primal Performance
  • 7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten
 • 8. De prijs
  • 8.1 De in het aanbod van producten genoemde prijzen
  • 8.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur
  • 8.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden
  • 8.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming
  • 8.5 VĆ³Ć³r het sluiten van de overeenkomst
  • 8.6 Primal Performance tracht de aanbieding zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen
 • 9. Conformiteit en garantie
  • 9.1 Primal PerformanceĀ staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst
  • 9.2 Primal PerformanceĀ neemt ten aanzien van het geleverde
  • 9.3 De garantie is niet van toepassing
  • 9.4 Door reparatie en – of vervanging
 • 10. Levering en uitvoering
  • 10.1 Primal PerformanceĀ neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
  • 10.2 Als plaats van levering geldt het adres
  • 10.3 De goederen zijn en reizen voor risico van
  • 10.4 Primal PerformanceĀ levert geaccepteerde bestellingen
  • 10.5 Na betaling vindt de levering doorgaans binnen 2 tot 5 werkdagen plaats
  • 10.6 Bij het doorgeven dan wel invoeren van de order
  • 10.7 Indien de bezorging vertraging ondervindt
  • 10.8 In geval van ontbinding conform het vorige lid
  • 10.9 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn
  • 10.10 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
 • 11. Betaling
  • 11.1 Voor zover niet later is overeengekomen
  • 11.2 Betaling kan geschieden op
  • 11.3 Na het plaatsen van een bestelling
  • 11.4 Betaling is mogelijk door
  • 11.5 De consument heeft de plicht
  • 11.6 In geval van wanbetaling
  • 11.7 Alle betalingen geschieden zonder
  • 11.8Ā Primal Performance is gerechtigd om
  • 11.9 De consument is niet gerechtigd
 • 12. Reclames en aansprakelijkheid
  • 12.1 De consument dient de geleverde goederen
  • 12.2 De goederen zijn en reizen voor risico van
  • 12.3 Indien is aangetoond dat de producten
  • 12.4 Tijdens deze termijn dient de consument
  • 12.5 Wanneer een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt
 • 13. Eigendomsvoorbehoud
  • 13.1 Het eigendom van de geleverde zaken
  • 13.2 De consument is verplicht
  • 13.3 Het is niet toegestaan
 • 16. Toepasselijk recht
  • 16.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
  • 16.2 In geval van een geschil
 • 17. Privacy
  • 17.1 De door de consument verstrekte gegevens
  • 17.2 De verstrekte informatie
  • 17.3 CommerciĆ«le uitingen of nieuwsbrieven

 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Primal Performance:
de (rechts)persoon welke producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.2 Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat metĀ Primal Performance;

1.3 Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Primal PerformanceĀ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van Ć©Ć©n of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.4 Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Primal PerformanceĀ gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

1.5 Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.6 Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van deĀ overeenkomst op afstand;

1.7 Dag:
Kalenderdag;

1.8 Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de consument of Primal PerformanceĀ in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Identiteit Primal Performance

2.1Ā Primal Performance

Telefoonnummer: +31 (0) 650 412 636
E-mail adres: info@primalperformance.nl
Vestigingsplaats: Molenveldstraat 153, 6001HH Weert
Website Primal Performance: www.primalperformance.nl
Evenementen website Primal Performance: www.primalevents.nl
Bank: Rabobank
IBAN nummer: NL 09 RABO 0116 336 552
BIC nummer: RABONL2U
KVK inschrijving: 57811717

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod vanĀ Primal Performance en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Primal PerformanceĀ en de consument.

3.2 De tekst van deze algemene voorwaarden is aan de consument beschikbaar op zowel de website van Primal Performance als op de evenementen website van Primal PerformanceĀ en daarmee elektronisch aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.3 Door bij Primal PerformanceĀ een order te plaatsen accepteert de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

4. Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Aanbiedingen gescheiden onder voorbehoud van beschikbaarheid bij leveranciers vanĀ Primal Performance.

4.2 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Primal PerformanceĀ gebruikt maakt van afbeeldingen,Ā zijn deze een goede weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Primal PerformanceĀ niet. Het aanbod is aan wijzigingen onderhevig en afbeeldingen, tekeningen en gegevens met betrekking tot gewicht, afmetingen, kleur, etc. gelden slechts bij benadering en Primal PerformanceĀ is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatieĀ dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • – de prijs per product, inclusief belastingen, zoals getoond in de webshop
 • – de totaalprijs inclusief belastingen, zoals getoond voordat de overeenkomst gesloten wordt;
 • – de eventuele kosten van aflevering;
 • – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • – de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • – indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Een order wordt geplaatst via de website (www.primalevents.nl). De consument is verplicht om bij de order alle juiste gevraagde gegevens te verstrekken en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheid/onvolledigheid van deze gegevens.

5.3 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Primal PerformanceĀ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Primal PerformanceĀ passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Primal PerformanceĀ daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.5 Primal PerformanceĀ kan zich binnen wettelijke kaders ā€“ op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Primal PerformanceĀ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Primal PerformanceĀ gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument altijd de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

6.3 Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, wordt de consument verzocht dit zo spoedig mogelijk aan Primal PerformanceĀ te berichten via een der wegen zoals vermeld onder artikel 9.6.2. De herroeping wordt alleen in behandeling genomen indien de producten door Primal PerformanceĀ zijn ontvangen op uiterlijk op het einde van de zevende werkdag nadat de bestelling door de consument is ontvangen.

6.4 Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren (inclusief originele factuur) en ā€“ indien redelijkerwijze mogelijk ā€“ in de originele staat en verpakking aan Primal PerformanceĀ retourneren, conform de door Primal PerformanceĀ verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument.

6.5 Zodra Primal PerformanceĀ alle voor retour aangemelde producten uit de bestelling met de juiste gegevens retour heeft ontvangen en gecontroleerd, zal bij akkoord bevinding, het reeds betaalde bedrag voor het product (exclusief de eventueel betaalde kosten van toezending) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, worden terugbetaald.

7. Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 Het herroepingsrecht kan door Primal Performance alleen worden uitgesloten als dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

 • – die door Primal PerformanceĀ tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • – die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • – die door hun aard (bv. veiligheidshalve) niet kunnen worden teruggezonden;
 • – die snel kunnen bederven of verouderen;
 • – waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiĆ«le markt waarop Primal PerformanceĀ geen invloed heeft;

8. De prijs

8.1 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in de webshop vermeld inclusief BTW (zoals aangegeven op ieder betreffende pagina); alvorens de overeenkomst gesloten wordt zal de prijs nogmaals inclusief BTW getoond worden.

8.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

8.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Primal PerformanceĀ dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.5 VĆ³Ć³r het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief de eventuele verzendkosten via de website gecommuniceerd.

8.6 Primal PerformanceĀ tracht de aanbieding zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Primal PerformanceĀ niet.

9. Conformiteit en garantie

9.1 Primal PerformanceĀ staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Primal PerformanceĀ neemt ten aanzien van het geleverde de zogenaamde fabrieksgarantie over van de fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties zullen worden uitgevoerd door erkende service punten, die hiervoor door de fabrikant of importeur zijn aangewezen.

9.3 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of dat de producten door anderen zijn gewijzigd of opengemaakt.

9.4 Door reparatie en – of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op reparaties wordt door de serviceorganisaties echter wel een garantie gegeven.

10. Levering en uitvoering

10.1 Primal PerformanceĀ neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Primal PerformanceĀ kenbaar heeft gemaakt.

10.3 De goederen zijn en reizen voor risico van Primal Performance. Na acceptatie van de goederen tekent de klant voor een goede ontvangst, waarna het claimen van vervoersschade beperkt wordt.

10.4 Primal Performance levert geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Primal PerformanceĀ is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

10.5 Na betaling vindt de levering doorgaans binnen 2 tot 5 werkdagen plaats. De opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief en (mede) afhankelijk van de snelheid van levering, de voorraad bij toeleveranciers en het eventueel uitverkocht zijn bij toeleveranciers van Primal Performance. Primal PerformanceĀ is niet aansprakelijk bij overschrijding van een opgegeven levertijd.

10.6 Bij het doorgeven dan wel invoeren van de order kan de consument ervoor kiezen om de bestelling na betaling bij Primal PerformanceĀ op te halen.

10.7 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk Ć©Ć©n maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

10.8 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Primal PerformanceĀ het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.9 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Primal PerformanceĀ zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Primal Performance.

10.10 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Primal Performance, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11. Betaling

11.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen acht dagen na bezorging van het goed.

11.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-) voorwaarden worden gesteld.

11.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

11.4 Betaling is mogelijk door:

 • – iDeal: betaling via internet bij alle gangbare banken kan via de website op een veilige elektronische manier.
 • – PayPal: betaling via internet kan via de website op een veilige elektronische manier.
 • – Contante betaling: alleen mogelijk bij afhalen op afspraak.

11.5 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Primal PerformanceĀ te melden.

11.6 In geval van wanbetaling van de consument heeft Primal PerformanceĀ behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

11.7 Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van de consument door Primal PerformanceĀ wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.

11.8 Primal PerformanceĀ is gerechtigd om, indien de consument met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft, de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden.

11.9 De consument is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door Primal Performance, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.

12. Reclames en aansprakelijkheid

12.1 De consument dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

12.2 De goederen zijn en reizen voor risico van Primal Performance.Ā Na acceptatie van de goederen tekent de klant voor een goede ontvangst, waarna het claimen van vervoersschade beperkt wordt.

12.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument de keuze de desbetreffende producten te retourneren en te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus de eventuele verzendkosten van de verzending daarvan terug te ontvangen.

12.4 Tijdens deze termijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument dient het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product aan de overeenkomst beantwoord.

12.5 Wanneer een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt

(verkeerd product geleverd of een niet deugdelijk product), is de consument verplicht dit na ontvangst van de goederen, onmiddellijk maar in ieder geval binnen bekwame tijd schriftelijk (per e-mail) te melden bijĀ Primal Performance. De consument zal het geleverde product niet in gebruik nemen.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het eigendom van de geleverde zaken gaat pas dan over op de consument nadat de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan Primal PerformanceĀ is verschuldigd, heeft voldaan.

13.2 De consument is verplicht Primal Performance op de hoogte te stellen, indien zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, in beslag worden genomen.

13.3 Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen, tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

14. Intellectueel eigendom

14.1 Het intellectueel eigendom op de producten in de door ons geleverde bestelling, ligt bij Primal PerformanceĀ of derden. Het is de consument niet toegestaan hierop inbreuk te maken.

15. Overmacht

15.1 In geval van overmacht is Primal PerformanceĀ niet gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade.

16. Toepasselijk recht

16.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 In geval van een geschil dient Primal PerformanceĀ allereerst geĆÆnformeerd te worden en in de gelegenheid gesteld te worden hiervoor buiten de rechterlijke weg een oplossing voor aan te bieden, alvorens een rechtsgang overwogen kan worden.

17. Privacy

17.1 De door de consument verstrekte gegevens zijn om een bestelling te plaatsen of Ć©Ć©nmalig om een account op de website aan te maken. Primal PerformanceĀ zal deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.

17.2 De verstrekte informatie zal door Primal PerformanceĀ alleen voor bovengenoemd doeleinde gebuikt worden.Ā Primal Performance zal bij het gebruik van persoonsgegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de wetgeving.

17.3 Primal PerformanceĀ wijst de consument op de mogelijkheid aan te geven of al dan niet commerciĆ«le uitingen of nieuwsbrieven gewenst worden te ontvangen.